Polityka prywatności serwisu zamowrecepte.pl (dalej “Serwis”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Osoba, która nie akceptuje Polityki Prywatności powinna powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a w szczególności z funkcjonalności wymagających podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zdalnych konsultacji lekarskich oferowanych poprzez Serwis.
Dbając o zachowanie najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych informujemy:

1. Informacje ogólne:

RODO – to rozporządzenie Unii Europejskiej zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zostało ono opublikowane 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast weszło w życie 25 maja 2018 r.

2. Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w serwisie jest Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Świokło z siedzibą przy ul. Kosmonautów 218/8 54-042 Wrocław, NIP 8942983627, REGON 382286374.

3. Podstawy prawne:

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.
Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejsza Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa – RODO, Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa nas do tego upoważniają w celu realizacji zawartej umowy o świadczeniu usług.

4. Sposoby pozyskiwania danych:

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzane przez nich informacje w formularzach.

5. Wymagalność danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i prawidłowego wykonania umowy oraz skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
Dane niezbędne do świadczenia danego rodzaju usługi wskazane są w poszczególnych formularzach wypełnianych przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz pełne. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych może mieć wpływ na jakość oraz bezpieczenstwo świadczonych usług.
W razie zmiany danych osobowych, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Administratora.

6. Cel przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, polegającej na realizacji świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług, szczegółowo opisanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania umowy.

W szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, zawarte w Formularzu Wywiadu Lekarskiego, przetwarzane są wyłącznie na potrzeby świadczenia konsultacji lekarskich. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dane przekazywane przy użyciu formularzy są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z Administratorem lub odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.
Dane osobowe są również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych: (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– wystawianiem rachunków, faktur, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej
– prowadzeniem oraz przechowywaniem dokumentacji medycznej

W niektórych przypadkach jest lub może być konieczne przetwarzanie danych na potrzeby realizacji innych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności: (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora
– rozpatrywania reklamacji oraz skarg dotyczących świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług
– śledzenia i poprawy jakości świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług
– prowadzenia i mediacji sporów, postępowań przed organami władzy publicznej, obrony przed roszczeniami

W każdym innym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, w celu opisanym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

7. Okres przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w pkt. 6. niniejszej Polityki Prywatności:

– przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
– do momentu wycofania zgody – w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
– przez okres wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających między innymi z przepisów podatkowych oraz o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
– przez okres przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej wynikający z osobnych przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)
– realizacji prawnie uzasadnionycyh interesów Administratora, wymienionych w pkt. 6. niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń

8. Współpraca z podmiotami trzecimi:

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
– organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej – wyłącznie w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
– operatorowi płatności internetowych

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator nie udostępnia innym podmiotom danych medycznych dotyczących stanu zdrowia użytkowników Serwisu, które zostały podane podczas wypełniania Formularza Wywiadu Lekarskiego.

Wyłączając przypadki opisane powyżej, Państwa dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostepnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Uprawnienia użytkowników Serwisu:

Użytkownikowi serwisu w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przechowywane i przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:
– prawo do wglądu oraz otrzymania kopii danych osobowych
– prawo do modyfikacji (uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania) danych osobowych
– prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora
– prawo do skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– prawo do wycofania dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z Serwisu, dla którego niezbędne było podanie danych osobowych
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych

Powyższe uprawnienia Użytkownika oraz sytuacje, w których może z nich skorzystać są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z powyższych uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu przetwarzania danych osobowych.
W szczególnosci dotyczy to uprawnień dotyczących modyfikacji, zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, które są ograniczone odrębnymi przepisami prawa warunkującymi sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, szczegółowo omówionymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień lub w razie jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, a także pytań dotyczących przysługujących uprawnień mogą Państwo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Państwa danych osobowych (Administratorem) w sposób:

a) listowny – na adres Adam Świokło, ul. Jesionowa 47/105, 50-504 Wrocław
b) drogą poczty elektronicznej – kontakt@zamowrecepte.pl

10. Bezpieczeństwo danych:

Serwis stosuje szereg metod mających na celu zapewnienie należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w szczególności ochrony przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją bądź ujawnieniem.

Całość komunikacji z Użytkownikiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania danych za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

Bazy danych znajdujące się na serwerach Serwisu zawierają jedynie ograniczone do minimum, niezbędne informacje, przechowywane w formie zaszyfrowanej, bez dostępu osób trzecich.

W trosce o najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników dane medyczne zbierane przy pomocy Formularza Wywiadu Lekarskiego są automatycznie przekształcane do dokumentacji w formie papierowej, po czym zostają natychmiastowo usunięte z Serwisu.

Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych.

11. Postanowienia końcowe:

Aktualne brzmienie Polityki Prywatności znajduje się na stronie internetowej zamowrecepte.pl, w zakładce oznaczonej jako ‘Polityka prywatności’. Polityka Prywatności oraz jej wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, w szczególności spowodowanych zmianami obowiązującego prawa, a także rozwojem Serwisu oraz technologii. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis zamowrecepte.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności pozostajemy do Państwa dyspozycji – patrz zakładka ‘kontakt’.

Wrocław, 01.04.2020
zamowrecepte.pl