REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§1. Postanowienia ogólne oraz definicje

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Usługodawca – działalność gospodarcza zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Świokło, ul. Kosmonautów 218/8, 54-042 Wrocław, NIP 8942983627, REGON 382286374, posiadająca wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą po numerem 000000206676. Adres poczty elektronicznej: kontakt@zamowrecepte.pl

Serwis – portal internetowy Usługodawcy działający pod adresem internetowym https://zamowrecepte.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie

Kupujący – Klient lub Konsument

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Serwisie czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Serwisie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Kupującym a Usługodawcą Umowy, zawierające i jednoznacznie określające dane Kupującego, rodzaj i ilość Usług oraz ich łączny koszt, rodzaj Dostawy, rodzaj Płatności

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku pozostałych Kupujących

Usługa – odpłatne świadczenie realizowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Kupującego, określone w Karcie Usługi, będące przedmiotem Zamówienia

Karta Usługi – podstrona Serwisu zawierająca zakres, cenę oraz Termin Realizacji pojedynczej Usługi

Termin Realizacji – podany w Karcie Usługi czas liczony od rozpoczęcia realizacji Zamówienia do momentu Dostawy

Formularz Wywiadu Lekarskiego – formularz zawierający dane medycze niezbędne do realizacji Usługi, dostępny po opłaceniu Zamówienia, wypełniany i wysyłany przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu

Formularz Zamówienia – formularz wypełniany przez Kupującego przed dokonaniem Płatności, służący do identyfikacji Kupującego oraz weryfikacji Płatności. Formularz Zamówienia zawiera następujące dane Kupującego: imię, adres poczty elektronicznej oraz opcjonalnie numer telefonu

Dostawa – moment dostarczenia na Kanał Informacyjny Kupującego informacji będących rezultatem wykonania Usługi, tj. wyniku konsultacji lekarskiej, kodu do odbiotu e-Recepty oraz zaleceń.

Kanał Informacyjny – metoda telekomunikacyjna umożliwiająca kontakt Usługodawcy z Kupującym, w szczególności rozumiana jako adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

Płatność – jedna z dostępnych w Serwisie i wybrana przez Kupującego metoda dokonania zapłaty za Usługi określone w Zamówieniu

Prawo Konsumenckie – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

§2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne:

1) W celu zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług, urządzenie końcowe którym posługuje się Kupujący powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać możliwość obustronnego przesyłania danych za pomocą sieci Internet

b) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w wersji: Firefox 70+, Chrome 70+

c) posiadać dostęp do prawidłowo działającego konta poczty elektronicznej e-mail umożliwiającego odbiór i odczytywanie informacji

d) w celu poprawnego odczytywania załączników do poczty elektronicznej należy posiadać oprogramowanie obsługujące pliki danego typu – w szczególności pliki tekstowe oraz dokumenty (.txt, .doc, .pdf)

e) w przeglądarce wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz akceptacja plików cookies

f) Używanie oprogramowania firm trzecich (dodatki do przegladarek mające wpływ na ich funkcjonowanie; oprogramowanie filtrujące i sterujące ruchem sieciowym) może mieć wpływ na działanie Serwisu, dlatego aby uzyskać pełną, poprawną funkcjonalność Serwisu należy je wyłączyć.

2) Zapewnienie urządzeń oraz oprogramowania, a także ich konfiguracja pod kątem wymienionych w pkt. 1) wymagań leży po stronie Kupującego

2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

3. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do danych w przypadku otrzymania informacji o ich bezprawności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

§3. Rodzaje i zakres Usług świadczonych droga elektroniczną

1. Usługi swiadczone za pośrednictwem Seriwsu:

a) konsultacje lekarskie online

§4. Warunki zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Składanie zamówień:

1) Zawarcie Umowy z Kupującym następuje w momencie złożenia Zamówienia.

2) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, wyłącznie w sposób opisany poniżej. Złożenie Zamówienia nie wymaga zakładania konta w Serwisie.

3) W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien:

a) wybrać odpowiednią Usługę

b) wypełnić Formularz Zamówienia, podając w nim wymagane dane

c) dokonać Płatności

4) Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje do wypełnienia Formularz Wywiadu Lekarskiego. Jego wypełnienie niezbędne do realizacji Usługi.

5) Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Realizacja zamówień:

1) Usługodawca realizuje Zamówienia codziennie pomiędzy godziną 8:00 a 20:00.

2) Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie po stwierdzeniu spełnienia obu następujących warunków:

a) zaksięgowanie płatności przez Usługodawcę

b) otrzymanie przez Usługodawcę wypełnionego Formularza Wywiadu Lekarskiego

3) W przypadku gdy warunki wymienione w pkt. 2) zostaną spełnione poza godzinami wymienionymi w pkt. 1) Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia o godz. 8:00 dnia nastepnego.

4) Termin Realizacji jest liczony od rozpoczęcia realizacji Zamówienia.

5) Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia o dowolnej porze, jednak przed upłynięciem Terminu Realizacji.

6) Zamówienia realizowane są według kolejności zgłoszeń. Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia poza kolejnością w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających takie działanie.

3. Płatności:

1) W celu usprawnienia obsługi i przyspieszenia realizacji Zamówienia zalecane jest, aby dokonać Płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

2) W przypadku braku Płatności w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3) Ostateczny termin Płatności wynosi 72 godziny od momentu złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę.

4) Po upływie 72 godzin zamówienia nieopłacone zostają anulowane.

4. Rozwiązywanie umów:

1) Umowa zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu w momencie Dostawy Zamówienia.

2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku:

a) stwierdzenia przez Usługodawcę u Kupującego przeciwwskazań do wykonania Usługi

b) braku Płatności w ciągu 72 godzin od złożenia Zamówienia

c) niewypełnienia przez Kupującego Formularza Wywiadu Lekarskiego

d) nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu

e) nieprzestrzegania przez Kupującego przepisów powszechnie obowiązującego prawa

f) awarii Serwisu

3) Usługodawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie na drodze porozumienia stron.

5. Informacje dodatkowe:

1) Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Świadczone usługi podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o VAT.

2) Serwis akceptuje Płatności online przy użyciu operatora płatności elektronicznych PayU.

3) Informacje o usługach zawarte na stronach serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny nie stanowią oferty w odniesieniu do art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4) Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§5. Prawo do odstapienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art 35 Prawa Konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni liczone od momentu Dostawy.

3. Aby odstąpić od umowy należy w tym okresie wysłać Usługodawcy stosowne oświadczenie przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, drogą poczty elektronicznej na adres kontakt@zamowrecepte.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

5. Zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeżeli:

a) nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy

b) nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody

c) Usługodawca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa Konsumenckiego.

§6. Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia usług, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku stwierdzenia wady świadczonej usługi Kupujący może wszcząć postępowanie reklamacyjne. Reklamacja powinna zawierać:

a) przedmiot oraz przyczynę reklamacji, opis roszczeń

b) dane osobowe: imię i nazwisko

c) dane transakcji: numer Zamówienia, data złozenia Zamówienia

d) dane kontaktowe: adres email lub tradycyjny – w celu kontaktu po rozpatrzeniu reklamacji

3. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

a) drogą poczty elektronicznej – na adres mailowy kontakt@zamowrecepte.pl

b) drogą poczty tradycyjnej – na adres Adam Świokło, ul. Jesionowa 47/105, 50-504 Wrocław

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy, usunięcia wady lub obniżenia ceny o określoną kwote, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w ciągu 14 dni, uważa się, że uznał to żądanie za uzasadnione.

5. Usługodawca informuje Kupującego o rezultacie reklamacji drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej na wskazany przez Kupującego adres. W przypadkach wątpliwych, jeśli dane podane przez Kupującego nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia brakujących informacji.

§7. Informacje dla Konsumentów

1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

a) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej

b) Zwrócenie się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego celem polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą

c) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

§8. Informacje dla Kupujących niebędącymi Konsumentami

1. W stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ograniczona jest do wysokości ceny zapłaconej za Usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Kupujący niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§9. Ochrona praw własności intelektualnej

1. Zarówno Serwis jak i wszystkie zawarte w nim utwory, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, podlegają ochronie prawem własności intelektualnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.)

2. Kupujący korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w Serwisie należących do Usługodawcy lub innych podmiotów.

3. Kupujący nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych w Serwisie bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§10. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności którejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna w Serwisie, w zakładce ‘regulamin’. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub nowych funkcjonalności Serwisu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca i rzeczy.